OSCIENCE GREECE

Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις
1. Γενικά
1.1. Ο δικτυακός τόπος www.OSCIENCE.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση OSCIENCE (θα αναφέρεται ως “OSCIENCE” ή “επιχείρηση”), με έδρα την ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 801231822 Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ GEMI. Εφεξής θα αποκαλείται OSCIENCE.
1.2. Η πληροφόρηση σας αναφορικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας, η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή αυτών, καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τους τρόπους αποστολής και πληρωμής που αποτελούν ενιαίο σύνολο, τους οποίους οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά πριν από την πλοήγηση σας στο www.OSCIENCE.gr και την πραγματοποίηση των αγορών σας και καλείστε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Η πλοήγησή σας στο www.OSCIENCE.gr, καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας μέσω του www.OSCIENCE.gr συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, των πολιτικών και των τρόπων αποστολής και πληρωμής από εσάς και την συγκατάθεση σας σε αυτούς, όπως κάθε φορά ισχύουν. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του www.OSCIENCE.gr, καθώς και από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού. Τούτο ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην www.OSCIENCE.gr.
1.3. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να κάνετε χρήση του www.OSCIENCE.gr. Αν πλοηγείστε, κάνετε συναλλαγές μέσω του www.OSCIENCE.gr και αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του, εγγυάστε και βεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι κάνουν χρήση του www.OSCIENCE.gr, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη.
1.4. Η επιχείρηση δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, των πολιτικών και τρόπων αποστολής και πληρωμής, καθώς και σε ανανέωση ή αναβάθμιση αυτών και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του www.OSCIENCE.gr.
1.5. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την OSCIENCE των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η OSCIENCE δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
1.6. Η OSCIENCE διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του www.OSCIENCE.gr να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.OSCIENCE.gr. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης του www.OSCIENCE.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του www.OSCIENCE.gr.
1.7. Οι συμβάσεις συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα για τους πελάτες που είναι κάτοικοι της ημεδαπής και στην αγγλική γλώσσα για πελάτες που είναι κάτοικοι άλλων κρατών.
1.8. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορές που δύνανται να προκύψουν, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
2. Περιεχόμενο – Ευθύνη
2.1. Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων του www.OSCIENCE.gr αποτελούν πρόσκληση προς τον επισκέπτη / χρήστη / καταναλωτή για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης. Η δε παρουσίαση τους δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (αρ. 127 επ. ΑΚ).
2.2. Η OSCIENCE πραγματοποιεί τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, ωστόσο δεν εγγυάται την πληρότητα, την επάρκεια και την καταλληλότητα αυτού ή την απουσία τυχόν ανακριβειών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες του www.OSCIENCE.gr αναλαμβάνουν την ευθύνη διασταύρωσης ή/και επιβεβαίωσης του παρεχόμενου περιεχομένου με τις πηγές του.
2.3. Το www.OSCIENCE.gr δύναται σε πολλές περιπτώσεις να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων είναι πλήρως υπεύθυνοι (αστικά, ποινικά κ.α.) για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την επάρκεια των υπηρεσιών ή προϊόντων των άλλων ιστοσελίδων, συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά έναντι των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών. Συνεπώς, ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους τους και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσει πρέπει να απευθυνθεί στον αντίστοιχο πάροχο.
3. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
3.1. Όλο το περιεχόμενο του www.OSCIENCE.gr, που ορίζεται το σύνολο των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σημάτων παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων (εφεξής Περιεχόμενο), ανήκουν νομίμως στην επιχείρηση και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που κατά το ανωτέρω νομικό πλαίσιο και τη σχετική νομολογία θεωρείται ως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιούχου. Συνεπώς, απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και ιδιοκτήτη του Περιεχομένου του www.OSCIENCE.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της επιχείρησης.
3.2. Τα ονόματα, οι εικόνες, τυχόν γραφιστικές εφαρμογές, τα λογότυπα καθώς και το όνομα πεδίου (domain name) OSCIENCE.gr που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές εν γένει, προκειμένου να αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση www.OSCIENCE.gr και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή/και του www.OSCIENCE.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.OSCIENCE.gr και στην επιχείρηση δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή παροχή δικαιώματος χρήσης τους.
4. Υποχρεώσεις χρήστη
4.1. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές της ιστοσελίδας www.OSCIENCE.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το www.OSCIENCE.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσίας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων), περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
4.2. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του www.OSCIENCE.gr οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές υποχρεούνται να αποζημιώνουν την επιχείρηση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.
5. Ασφάλεια
Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών του www.OSCIENCE.gr. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του www.OSCIENCE.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: αναγνώριση πελάτη, οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (e-mail ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρείται παρέχουν στον χρήστη απολύτως ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. Ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password) μπορεί να μεταβάλλεται από τους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους, μέσω των ανωτέρω κωδικών και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης του από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την επιχείρηση, άλλως η τελευταία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του μυστικού κωδικού σε τακτά χρονικά διαστήματα και η παραμετροποίηση των κωδικών κατά τρόπον ώστε να μην καθίστανται εύκολα ανιχνεύσιμοι.
6. Απόρρητο επικοινωνιών & Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
6.1. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές μπορούν να περιηγηθούν στο www.OSCIENCE.gr χωρίς να δώσουν κάποια προσωπική πληροφορία. Οι τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες προς την επιχείρηση μέσω της www.OSCIENCE.gr κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας είναι εμπιστευτικές και η τελευταία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: (α) Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει σε τρίτους και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής με εκτελεστό χαρακτήρα, (β) Στην περίπτωση που στο πλαίσιο υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων της επιχείρησης χρησιμοποιηθούν τρίτοι, η επιχείρηση φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές δύνανται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές καθώς και να ζητούν τη διόρθωση τους σε περίπτωση τεκμηριωμένου λάθους.
6.2. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές κατά την επίσκεψή τους στο www.OSCIENCE.gr προκειμένου προβούν στην παραγγελία προϊόντων, μέσω φόρμας επικοινωνίας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, είναι πιθανό να τους ζητηθούν στοιχεία που τους αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.OSCIENCE.gr ορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
6.3. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές δύνανται να αιτηθούν να λαμβάνουν ενημερωτικούς καταλόγους & news letters και έντυπο υλικό κατά την εγγραφή τους, διατηρώντας ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα του opt out από την εν λόγω υπηρεσία.
6.4. Η επιχείρηση, με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί προς τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών του www.OSCIENCE.gr. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
11. Τρόποι επικοινωνίας.
11.1. Με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@OSCIENCE.gr ή/και μέσω της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στα οποία μηνύματα θα απαντήσει η επιχείρηση μας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
11.2. Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της επιχείρησης +302107214450 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι:
Δευτέρα 08:00 – 16:00
Τρίτη 08:00 – 16:00
Τετάρτη 08:00 – 16:00
Πέμπτη 08:00 – 16:00
Παρασκευή 08:00 – 16:00
§
12. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H OSCIENCE δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών, και ενημέρωση των επισκεπτών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.OSCIENCE.gr, αλλά και μέσω του συστήματος τηλεφωνικών παραγγελιών, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα.
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το www.OSCIENCE.gr προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.OSCIENCE.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία.
Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.
Η τυχόν διόδευση των χρηστών της ιστοσελίδας σε ιστοτόπους τρίτων (μέσω ειδικών συνδέσμων όπως links, hyperlinks, banners), η OSCIENCE δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι αυτοί ακολουθούν.

13. Συλλογή δεδομένων
Το www.OSCIENCE.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να μας παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν e-mail στο www.OSCIENCE.gr Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως και συναινείτε στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και στους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που ανακοινώνονται μέσω αυτής.

14. Επεξεργασία και χρήση των δεδομένων
Το www.OSCIENCE.gr συλλέγει τρεις τύπους δεδομένων, σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.OSCIENCE.gr, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις ενημερώσεων. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το www.OSCIENCE.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την OSCIENCE (iv) ειδικές προσφορές OSCIENCE. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την OSCIENCE στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@OSCIENCE.gr.

15. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών δεδομένων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του www.OSCIENCE.gr. Η εκ μέρους σας ως άνω παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.OSCIENCE.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.OSCIENCE.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.OSCIENCE.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό είναι υποχρεωτικό κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Ειδικότερα, κάτω από συγκεκριμένες, νόμιμες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

16. Cookies
Το www.OSCIENCE.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.OSCIENCE.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.OSCIENCE.gr.

17. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Δεδομένων
Η OSCIENCE επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει στο www.OSCIENCE.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.OSCIENCE.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και ασφάλεια του χρήστη, το www.OSCIENCE.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα, εισέλθετε στο προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Για να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνήστε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@OSCIENCE.gr. Αν θέλετε να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να θέσετε οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα, επικοινωνήστε με το www.OSCIENCE.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@OSCIENCE.gr Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.
Όλα τα ανωτέρω, αναφορικά με τη συλλογή, επεξεργασία, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα των χρηστών της ιστοσελίδας ισχύουν, mutatis-mutandis, και για τις τηλεφωνικές παραγγελίες, αναφορικά με τα στοιχεία που καλούνται να δώσουν οι πελάτες τηλεφωνικώς, σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικότερες προβλέψεις, αναφορικά με τις τηλεφωνικές παραγγελίες, που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

19. Τροποποίηση/κατάργηση των παρόντων όρων και περιεχομένου ιστοσελίδας
Η www.OSCIENCE.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα πολιτική, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, από και με σχετική τροποποίηση του παρόντος. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας, καθώς και της ισχύουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ατομική προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Η OSCIENCE , στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο www.OSCIENCE.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.